Làm sao ?? l?a ch?n ???c tên mi?n ??p

Mon, Jul 31st 2017, 09:35


?? v?i m?t tên mi?n ??p, h?p lý hóa ???c website theo chu?n SEO ?òi h?i t?n ph? thông công s?c và th?i gian nghiên c?u k? l??ng. ??n v?i m?t liên doanh giàu t?ng tr?i trong l?nh v?c tên mi?n, hosting và SEO nh? iNET, bên tôi ??m b?o s? t? v?n t?t nh?t cho tên mi?n c?a b?n v?a thích v?i th??ng hi?u b?n marketing, v?a ??t chu?n Seo theo yêu c?u.
?? bi?t ???c domain v?i ?uôi nào ?am mê, s? h?u c?u trúc nh? th? nào v?a thu hút khách hàng v?a ??t ???c chu?n SEO thì quý ng??i tr?i nghi?m hãy c?a hàng ngay v?i nhân viên t? v?n dùng cho Tên mi?n, Hosting c?a iNET tôi ngay, b?o ??m quý ng??i tiêu dùng s? tìm ???c m?t câu tr? l?i hoàn ch?nh nh?t mà không ph?i t?n r?ng rãi công s?c và ?au ??u suy ngh? l?a s?m tên mi?n phù h?p v?i siêu th? c?a mình.
– M?i tên mi?n khác nhau nh? th? nào?– Ai s? h?u th? ??ng ký tên mi?n?– Ai s? là ng??i qu?n lý các tên mi?n?– lúc ?ã ??ng ký tên mi?n r?i thì b?n làm ???c nh?ng gì trên ?ó?– B?n v?i th? ??ng ký tên s?p gi?ng v?i nh?ng site n?i ti?ng nh?: googlee.com, yahoo.com…hay ko?– Sau khi ?ã ??ng ký domain b?n mu?n ??i nhà ti?p t? khác mang ???c hay ko?– Tôi s? h?u th? gia h?n tên mi?n tr??c lan r?ng n?m hay ko?– ??ng ký sai tên mi?n thì có th? h?y ??ng ký l?i ???c hay ko?– Tên mi?n con là gì?– giá thành ?? ??ng ký tên mi?n nh? th? nào?– v?i th? ??ng ký tên mi?n v?i th?i h?n t?i ?a bao lâu?– khi ?ã ??ng ký tên mi?n xong website c?a tôi s? h?u th? h?at ??ng?
Tên mi?n có hai d?ng:
– Tên mi?n qu?c t? d?ng : www.tendoanhnghiep.com (.net, .biz .org, .info…)– Tên mi?n qu?c gia (Vi?t nam) d?ng : www.tendoanhnghiep.com.vn (ho?c .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn…).
bi?n pháp l?a tìm Domain say ??m:
lúc mu?n t?u m?t tên mi?n ?? ??ng ký thì l?n ??u b?n hãy dùng tên siêu th? hay th??ng hi?u c?a b?n. Nh?ng hoàn toàn h?n 80% b?n s? ko còn tên mi?n ?ó vì mang c?c k? ?a d?ng liên doanh buôn bán cùng l?nh v?c v?i b?n s? có tên trùng, b?n s? c?c k? n?ng n? mang ???c m?t domain theo ?úng th??ng hi?u gi? d? nh? website b?n xây d?ng tr? h?n so v?i ??ch th? c?c nh?c.

Xem thêm t?i: https://inet.vn/dang-ky-ten-mien

Làm sao ?? l?a ch?n ???c tên mi?n ??p reviews

There are no reviews available. Be the first to submit a review!

Login to comment

OR, login with your Facebook account

Related Categories

Featured Businesses